THU THẬP DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG TƯƠNG TÁC VỚI FACEBOOK CỦA BẠN VÀ CỦA ĐỐI THỦ

Data Service cung cấp công cụ thu thập dữ liệu khách hàng tương tác với Facebook của bạn và đối thủ:

Link đăng nhập hệ thống: 

http://fb.laydata.com/#pricing

FBdata

Face

Hotline